تنبك حلمی تركه ای (ضد آب)

3,900,000 تومان

تنبك حلمی تركه ای (لاک الکل)

3,600,000 تومان

تنبک ترکه‌ای مهدی پور ۲۴ سانت

1,150,000 تومان

تنبک حلمی ترکه ای سوخته کاری شده 26 تا 28

3,500,000 تومان

تنبک حلمی ترکه‌ای معمولی دهنه(۲۴،۲۶.۵،۲۸)

2,400,000 تومان

تنبک حلمی خاتم کاری

9,200,000 تومان

تنبک حلمی فایبرگلاس (دهنه ۲۶,27,28,23 سانت)

2,100,000 تومان

تنبک حلمی یک تکه سنتی چوب گردو

5,500,000 تومان

تنبک شیرانی ۴ مهر

6,500,000 تومان

تنبک شیرانی یک مهر سفارشی با کاور

2,244,000 تومان

تنبک شیرانی ۳ مهر

3,700,000 تومان

تنبک شیرانی خاتم‌کاری

10,000,000 تومان