سه تار ارجینی ویژه

8,200,000 تومان
ویژگی های کالا:
 • بدنه ساز: چوب توت
 • صفحه ساز: چوب توت
 • گوشی :چوب معمولی

سه تار جزایری

1,500,000 تومان
ویژگی های کالا :
 •  جنس كاسه :چوب توت
 • جنس دسته :چوب گردو
 • جنس خرک : چوب شمشاد

سه تار حمیدرضا

460,000 تومان
ویژگی های کالا :
 • صفحه ساز: چوب توت
 • گوشی :چوب معمولی
 • دسته ساز :چوب گردو
 • سیم گیر: استخوان

سه تار داوود فشی

1,100,000 تومان
ویژگی های کالا:
 • بدنه ساز :چوب توت
 • گوشی: چوب معمولی
 • دسته ساز: چوب گردو
 • تعداد سیم :چهار سیم

سه تار عزیزی ویژه

559,000 تومان
ویژگی های کالا :
 • جنس گوشی کوک : چوب گردو
 • جنس پرده : روده حیوانات
 • طول ساز از خرک تا شیطانک :89 سانتی‌متر
 • نام سازنده : عزیزی
 • جنس صفحه انگشت گذاری : چوب گردو

سه تار گودرزی حرفه ای

15,000,000 تومان
ویژگی های کالا :
 • جنس کاسه: چوب گردو
 • جنس دسته: چوب گردو
 • جنس صفحه رویی: چوب توت
 • جنس گوشی کوک: چوب گردو
 • جنس شیطانک: استخوان

سه تار محراب

1,300,000 تومان
ویژگی های کالا:
 • صفحه ساز: چوب توت
 • گوشی: چوب معمولی
 • دسته ساز: چوب گردو
 • سیم گیر :استخوان
 • تعداد سیم: چهار سیم

سه تار مفاخری مدل سوخته کاری

530,000 تومان
ویژگی های کالا :
 • نام سازنده : مفاخری
 • ویژگی های ساز : مهر سازنده
 • جنس کاسه : چوب توت
 • جنس پرده : الیاف پلیمری

سه تار مفتاحی سفارشی

870,000 تومان
ویژگی های کالا:
 • بدنه ساز: چوب توت
 • صفحه ساز :چوب توت
 • گوشی: چوب معمولی
 • دسته ساز :چوب گردو
 • سیم گیر: استخوان

سه تار نوری

410,000 تومان
ویژگی های کالا :
 • جنس کاسه: چوب گردو
 • جنس گوشی کوک: چوب گردو
 • جنس پرده: روده حیوانات

سه تار هرمز

2,000,000 تومان
ویژگی های کالا :
 • جنس کاسه :چوب توت
 • چوب صفحه رو: چوب توت
 • جنس دسته :چوب گردو
 • جنس گوشی: چوب گردو
 • جنس سیم گیر :چوب گردو
 

سه تار هرمز ۳/۴

2,000,000 تومان
ویژگی های کالا:
 • جنس کاسه: چوب توت
 • جنس گوشی کوک: چوب گردو
 • جنس پرده: روده حیوانات
 • نام سازنده : هرمز