تنبور مجذوب گلودار ۳ مهر

10,800,000 تومان

تنبور استاد خلیل(مدل خط دار)

999,000 تومان

تنبور استاد خلیل(مدل ساده)

900,000 تومان

تنبور استاد خلیل(مدل معرق ویژه)

999,000 تومان

تنبور مجذوب ترکه ای ساده یک مهر

5,400,000 تومان

تنبور مجذوب دو مهر گلودار

8,640,000 تومان

تنبور مجذوب کشکولی 2 مهر

10,800,000 تومان

تنبور دیبا

تنبور محمدی(یک تکه)

تنبور مهراب (یک تکه)

تنبور مهراب یک تکه درجه ۲

تنبور مهراب یک تکه درجه ۳

3,000,000 تومان