تمبور مهراب یک تکه درجه ۲

3,200,000 تومان
ویژگی های کالا:
 • کاسه :یک تکه
 • جنس دسته :چوب گردو
 • جنس کاسه :چوب توت
 • جنس صفحه :چوب توت
 • جنس سیم گیر :چوب گردو

تمبور مهراب یک تکه درجه ۳

3,000,000 تومان
ویژگی های کالا:
 • کاسه :یک تکه
 • جنس دسته :چوب گردو
 • جنس کاسه :چوب توت
 • جنس صفحه :چوب توت
 • جنس سیم گیر :چوب گردو

تنبور دیبا

650,000 تومان
ویژگی های کالا :
 • جنس کاسه: توت
 • جنس گوشی کوک: چوب گردو
 •  جنس پرده: الیاف پلیمری

تنبور محمدی(یک تکه)

2,800,000 تومان
ویژگی های کالا :
 • جنس کاسه :چوب توت
 • جنس دسته :چوب گردو
 • جنس سیم گیر: چوب گردو

تنبور مهراب (یک تکه)

1,700,000 تومان
ویژگی های کالا:
 • جنس کاسه :چوب توت
 • جنس دسته :چوب گردو
 • نام سازنده :مهراب
 • ویژگی های ساز: مهر سازنده